PHP71yum安装

2022/6/30 5:22:20

本文主要是介绍PHP71yum安装,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
rpm -Uvh https://mirrors.aliyun.com/remi/enterprise/remi-release-7.rpm
yum clean all && yum makecache
yum install php71 -y
yum install php71-php-fpm -y
yum install -y php71-php-devel
yum install -y php71-php-gd php71-php-intl php71-php-mbstring php71-php-mysqlnd php71-php-mcrypt php71-php-pdo php71-php-pecl-mysql php71-php-pecl-redis php71-php-xmlrpc --skip-broken
yum install -y php71-php-pecl-amqp php71-php-bcmath php71-php-pecl-memcache php71-php-pecl-zip php71-php-opcache
echo "export PATH=$PATH:$HOME/bin:/opt/remi/php71/root/usr/sbin" >>/etc/profile
source /etc/profile

 这篇关于PHP71yum安装的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!


扫一扫关注最新编程教程